Deelnamevoorwaarden en
Gegevensbescherming bij prijsvragen

1. Organisator

De organisator van de prijsvraag is de firma HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg (hierna: HECO). Een deelname aan de prijsvraag is alleen op basis van de hier genoemde voorwaarden mogelijk. Door een deelname aan de prijsvraag accepteert de deelnemer deze deelnamevoorwaarden uitdrukkelijk. HECO behoudt zich het recht voor om de prijsvraag op elk gewenst tijdstip zonder aankondiging vooraf en zonder opgaaf van redenen te wijzigen, aan te passen of te beëindigen.
 

2. Actieperiode en deelnametermijn

HECO organiseert in de periode van 01-04-2020 tot en met 30-09-2020 de actie "HECO-TOPIX® -plus startersset" (hierna de "actie"). Voor de deelname aan de prijsvraag is de aankoop van een met "Win now – Chance inside" gemarkeerde startersset vereist.

De deelname aan de prijsvraag is mogelijk van 01-04-2020, 00.00.00 uur tot 15-10-2020, 23.59.59 uur.
 

3. Deelnamerecht

Deelnemen kunnen alle natuurlijke personen vanaf 18 jaar die in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland wonen. Door de deelname accepteren de deelnemers ingeval van een prijs dat hun persoonsgebonden gegevens in anonieme vorm voor de promotie van de actie (bijv. "Mathias M. uit Halle") worden gebruikt. Van de winnaar van de hoofdprijs mag tevens een foto van de prijsuitreiking worden gepubliceerd. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van HECO-Schrauben GmbH & Co. KG en hun familieleden alsook medewerkers (en hun familieleden) van agentschappen die de prijsvraag mede organiseren. Eveneens uitgesloten zijn medewerkers van dealers.
 

4. Deelname aan de prijsvraag

Een persoon neemt aan de prijsvraag deel door een HECO-Schrauben-actieproduct (zie punt 8) te kopen en de in de meegeleverde productinformatie van het actieproduct aangegeven actiecode online via www.heco-topix-plus.com samen met de gevraagde persoonsgebonden gegevens op te geven en de deelname door acceptatie van de deelnamevoorwaarden en de privacyverklaring (zie punt 13) te bevestigen. Elke ingevoerde actiecode staat gelijk aan één deelname en één kans. Elke actiecode kan slechts één keer worden gebruikt. Per persoon zijn een onbeperkt aantal deelnames mogelijk, mits elke keer een andere actiecode wordt gebruikt. De sluitingsdatum voor de invoer van de actiecodes op www.heco-topix-plus.com is 15-10-2020, 23.59.59 uur. Actiecodes die hierna worden ingevoerd kunnen niet meer aan de prijsvraag deelnemen.

De deelname aan de prijsvraag is gebonden aan de aankoop van een van de HECO-Schrauben-actieproducten (zie punt 8). De deelname is overigens kosteloos. Er ontstaan voor de deelnemer alleen eventuele overdrachtkosten die voor het gebruik van internet door de betreffende internetprovider in rekening worden gebracht. Een deelname is uitsluitend via de actiewebsitewww.heco-topix-plus.com mogelijk. Een deelname per post is niet mogelijk. De originele actiecode dient ingeval van een prijs als bewijs en moet daarom tot 31-12-2020 zorgvuldig worden bewaard. HECO-Schrauben behoudt zich het recht voor om winnaars van de loting naar de originele actiecode te vragen.
 

5. Verloting

Onder alle binnen de actieperiode met succes ingevoerde codes worden aan het einde van de actie, uiterlijk op 31-10-2020, de onder punt 6 vermelde prijzen verloot.

Een succesvol ingevoerde code komt overeen met een eenmalig geldig lot. Uit alle ingevoerde actiecodes wordt via het toevalsprincipe de winnaars bepaald. Na de actieperiode verliest het lot zijn geldigheid en doet niet meer mee aan de verloting. Voor de deelnameperiode geldt punt 2. De prijs kan niet op andere personen worden overgedragen en wordt ook niet in contanten uitbetaald.
 

6. Prijzen

Tot de prijzen behoren


a) 1e prijs (hoofdprijs)

1 x E-Bike Cube Reaction Hybrid SL 625 - 625 Wh - 2020 - 29 inch – hardtail.
Nieuwprijs: 3199 euro
CUBE is geen deelnemer of sponsor van deze marketingactie.

b) 2e prijs

1 x actioncam  GoPro HERO8 Black
Nieuwprijs: 429 euro
"GoPro, HERO en de betreffende logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van GoPro, Inc. GoPro is geen deelnemer of sponsor van deze marketingactie.


c) 3e prijs

1 x Amazon Echo Plus 2e generatie spraakassistent zwart
Nieuwprijs: 149,99 euro
Amazon is geen deelnemer of sponsor van deze marketingactie.
Prijzen worden niet in contanten uitbetaald en kunnen niet worden omgeruild. De winnaar ontvangt een gelijkwaardige prijs als de prijs niet kan worden overhandigd of als dat onder redelijke omstandigheden onmogelijk is, in het bijzonder als de oorspronkelijke prijs niet meer leverbaar is. De prijs kan niet op derden worden overgedragen.

6. Kennisgeving winnaars

De winnaars worden door HECO-Schrauben via de opgegeven contactgegevens (e-mailadres en/of postadres) op de hoogte gesteld. Wanneer de winnaar niet kan worden geïnformeerd, is HECO er niet toe verplicht om dit verder uit te zoeken; er bestaat in dit geval geen aanspraak op een prijs.
 

7.  Prijsuitreiking

De persoonsgebonden gegevens van de winnaars kunnen in geanonimiseerde vorm (bijv. "Mathias M. uit Halle") voor de promotie van de actie worden gebruikt. Hiervoor heeft elke deelnemer door de deelname toestemming gegeven (zie punt 3). De hoofdprijs wordt na een voorafgaande afspraak uitsluitend persoonlijk door de HECO-buitendienst aan de winnaar overhandigd. De winnaar gaat ermee akkoord dat de foto van de prijsuitreiking wordt gepubliceerd.

De overige naturaprijzen worden via de post met een koeriersbedrijf verzonden.

Wanneer de prijs onbestelbaar is, is HECO er niet toe verplicht om verder onderzoek te doen. De aanspraak op de prijs vervalt in dat geval. Door de verzending gaat het risico van een toevallige beschadiging of een verslechterde staat van de goederen over op de winnaar.
 

8. Deelnemende actieproducten

De aankoop van de volgende HECO-Schrauben-producten met een actiedesign of actiesticker op de verpakking (HECO-Schrauben-actieproducten) geeft recht op een deelname:

HECO-TOPIX-plus startersset - pakket voor meubelmakers art. 57320

HECO-TOPIX-plus startersset - pakket voor timmermannen art. 57321

HECO-Schrauben garandeert niet dat de actieverpakkingen tot het eind van de actieperiode (30-09-2020) in de handel verkrijgbaar zijn.
 

9. Uitsluiting van deelnemers

HECO heeft het recht om deelnemers zonder opgaaf van redenen te diskwalificeren of van een toekomstige deelname aan prijsvragen uit te sluiten. Met name als zij de deelnamevoorwaarden overtreden resp. het verloop van de prijsvraag op enigerlei wijze verstoren en/of manipuleren of dit proberen en/of op een oneerlijke manier pogen de verloting te beïnvloeden. Wanneer aan de voorwaarden voor een uitsluiting is voldaan, kunnen prijzen achteraf worden geweigerd of kunnen reeds uitbetaalde resp. geleverde prijzen worden teruggevorderd. HECO heeft het recht om de deelnemer om een stellingname te vragen als het vermoeden bestaat dat voor hem een uitsluitingsreden bestaat. Wanneer de deelnemer niet binnen de door HECO vastgestelde termijn zijn standpunt duidelijk maakt, behoudt HECO zich het recht voor om de deelnemer van deelname uit te sluiten.

Andere redenen voor uitsluiting staan onder punt 2 en 4 vermeld.
 

10. Geen prijsuitreiking

Wanneer een prijs niet aan de winnaar kan worden overhandigd (bijv. omdat de aanspraak op de prijs op grond van de deelnamevoorwaarden is vervallen of omdat de winnaar de prijs niet accepteert), mag HECO naar eigen inzicht bepalen wat met de prijs zal gebeuren (bijv. of de prijs volgens de toepasselijke deelnamevoorwaarden aan de deelnemers wordt overhandigd die niet hebben gewonnen of dat de prijs niet wordt overhandigd en bijv. voor een andere prijsvraag zal worden gebruikt).
 

11. Uitsluiting van aansprakelijkheid

HECO accepteert geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies, met name gegevensverlies dat is ontstaan tijdens de gegevensoverdracht, technische defecten alsook verloren, beschadigde of vertraagde inzendingen op grond van netwerk-, hardware- of softwareproblemen. 
Eventuele garantieaanspraken van de winnaars zijn uitgesloten.
 

12. Wijziging/stopzetting van de prijsvraag

HECO behoudt zich het recht voor om de prijsvraag ingeval van onvoorziene omstandigheden te wijzigen of stop te zetten. HECO heeft met name het recht om de prijsvraag stop te zetten, staken of te onderbreken als

  • een poging tot misbruik door middel van manipulatie wordt vastgesteld, of
  • een reglementaire uitvoering niet meer kan worden gewaarborgd, met name ingeval van uitgevallen hard- en software, bij programmafouten, computervirussen of bij niet-geautoriseerde ingrepen van derden alsook mechanische, technische of juridische problemen.
     

13. Gegevensbescherming

De door de deelnemer doorgegeven gegevens worden uitsluitend voor de afhandeling van de actie van HECO-Schrauben alsook voor de afhandeling van de actie door door HECO-Schroeven belaste dienstverleners voor de duur van de actie onder naleving van de toepasselijke Duitse en Europese voorschriften elektronisch verzameld, verwerkt en opgeslagen en na afloop van de actie weer verwijderd. De persoonsgebonden gegevens van de winnaars kunnen bovendien in geanonimiseerde vorm (bijv. "Mathias M. uit Halle") voor de promotie van de actie worden gebruikt. Hiervoor heeft elke deelnemer door de deelname toestemming gegeven (zie punt 3). Bovendien wordt de verwijdering van de gegevens van de winnaars uitgesteld totdat de prijs met succes is overhandigd of tot er definitief geen contact met de winnaar kon worden opgenomen. Het gebruik van de gegevens van winnaars in geanonimiseerde vorm kan echter voortduren tot na het tijdstip van de verwijdering van de ongecodeerde gegevens.  Verder geldt de algemene privacyverklaring: https://www.heco-schrauben.nl/privacybeleid/. Alsook de aparte privacyverklaringen voor prijsvragen: zie hier
 

14. Ongeldigheid van aparte clausules

Wanneer een clausule in deze voorwaarden ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. In plaats van de onwerkzame bepalingen komt een adequate regeling van kracht die het dichtst in de buurt komt van de onwerkzame bepalingen.
 

15. Overhandiging, uitbetaling in contanten, correspondentie over de uitslag

Een uitbetaling in contanten van de prijs is niet mogelijk. Eventuele prijsaanspraken zijn niet overdraagbaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 

16. Beslechting van consumentengeschillen 

Bij dezen willen wij u erop wijzen dat HECO niet aan geschillenbeslechtingsprocedures van een geschillencommissie voor consumentenzaken deelneemt en hiertoe ook niet is verplicht.
 

17. Contactpersoon bij vragen

Bij vragen kunt u te alleen tijde contact opnemen met onze klantenservice.

+49 (0)7422 / 989-0 of info@heco-schrauben.de

 

 

Gegevensbescherming bij prijsvragen
(Versie: 31-12-2019)

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg (hierna "HECO" of "wij") is de organisator van de prijsvraag "HECO-starterspakket". De prijsvraag is onderhevig aan deze deelnamevoorwaarden.

De privacyverklaringen gelden voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens binnen het kader van de uitvoering van de actie. Als aanvulling hierop verwijzen wij naar de algemene privacyverklaring van HECO (zie www.heco-schrauben.com).

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28
78713 Schramberg, Duitsland
Telefoon: +49 7422 989 0
Fax: +49 7422 989 200
E-mail: info@heco-schrauben.de

2. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Toezichthouder voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28
78713 Schramberg, Duitsland
E-mail: datenschutzbeauftragter@heco-schrauben.de

3. Omvang en doel van de gegevensverwerking

Om aan de prijsvraag te kunnen deelnemen, moet u uw e-mailadres en adres via het deelnameformulier/de deelnamekaart aan ons doorgeven. 
Zodoende verzamelen wij bij een deelname de volgende gegevens van u:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Adres 

Wij verwerken de persoonsgebonden gegevens van de deelnemers voor de afhandeling van de prijsvraag, o.a. om te bepalen of u aan de prijsvraag mag deelnemen en voor de bepaling van en de kennisgeving aan de winnaars. Wanneer wij de genoemde gegevens niet verzamelen, is een deelname aan de prijsvraag resp. een contactopname over een prijs niet mogelijk.

De winnaars worden na afloop van de prijsvraag via het toevalsprincipe bepaald en door HECO via mail op de hoogte gesteld. De hoofdprijs wordt persoonlijk door onze buitendienst aan de winnaar overhandigd. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Wanneer wij u als winnaar over een prijs informeren, zullen wij bovendien via e-mail de volgende gegevens van u vragen:

  • Telefoonnummer
  • Gsm-nummer

De genoemde gegevens die wij ingeval van een prijs van uw vragen, worden uitsluitend voor het versturen van de betreffende prijs gebruikt. Wanneer u ons de genoemde gegevens niet ter beschikking stelt, kunnen wij de prijs niet opsturen.

4. Wettelijke grondslag voor de verwerking

Organisatie van de prijsvraag
De gegevensverwerking dient uitsluitend voor de organisatie van de prijsvraag. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens voor de nakoming van deze verplichting is zodoende art. 6 lid 1 letter b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Resultaatcontrole
Wij analyseren de resultaten van de prijsvraag om de efficiëntie en de relevantie van de campagne te beoordelen. Wij beoordelen het succes van de prijsvragen om onze marketingcampagnes voortdurend in uw belang te verbeteren en nieuwe activiteiten te plannen.

De wettelijke grondslag voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f) van de AVG (belangenafweging, op basis van ons belang het succes van prijsvragen te beoordelen).
 

5. Ontvangers van de persoonsgebonden gegevens

Uw door ons verzamelde gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte voor de afhandeling van de prijsvraag of de verzending van de prijs is vereist en er sprake is van een overdrachtsbevoegdheid inzake gegevensbescherming. Daarnaast gebruikt HECO verdere dienstverleners voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens, onder andere voor de verzending van e-mails, de opslag van uw gegevens in een veilig rekencentrum en het beheer en de analyse van databases. Alle verwerkers werden zorgvuldig geselecteerd, ondersteunen HECO strikt volgens onze instructies en krijgen alleen voor zover en voor de vereiste periode die nodig is toegang tot uw gegevens die voor de levering van de diensten is vereist resp. in die omvang waarmee u voor de gegevensverwerking en het -gebruik hebt toegestemd.

6. Opslagduur

Na beëindiging van de prijsvraag worden uw binnen het kader van de prijsvraag door ons verwerkte gegevens in principe binnen 60 dagen verwijderd. 
 

7. Uw rechten als betrokkene

Voor zover HECO persoonsgebonden gegevens van uw verwerkt, beschikt u als betrokkene binnen het kader van de voorwaarden inzake gegevensbescherming over specifieke rechten. 

Informatie
U kunt informatie opvragen over de door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens.

Correctie
Wanneer uw gegevens niet (meer) correct zijn, kunt u de correctie van uw gegevens eisen. Wanneer uw gegevens onvolledig zijn, kunt u eisen dat deze worden vervolledigd.

Verwijdering
U hebt het recht om de verwijdering van uw gegevens te eisen. Houd u er a.u.b. rekening mee dat een recht op verwijdering afhankelijk is van het bestaan van een legitieme reden. Er mogen bovendien geen voorschriften bestaan die ons verplichten tot het opslaan van uw gegevens.

Beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen. Houd u er a.u.b. rekening mee dat een recht op beperking van de verwerking afhankelijk is van het bestaan van een legitieme reden.

Bezwaar
Wanneer er gegevens op basis van art. 6 lid 1 letter f) AVG worden verzameld (gegevensverwerking ter bescherming van gerechtvaardigde belangen), hebt u het recht om redenen die voortvloeien uit uw speciale situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking. Ingeval van een bezwaar zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is vereist voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens.

Overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om de persoonsgebonden gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in een elektronisch formaat te ontvangen.